بيش از 3 دهه پيش "جورج گرستر" یکی از بزرگترین عکاسان هوایی دنيا در سفری به ایران بخشی از طبيعت و معماری ایران را ثبت کرد. "جورج گستر" عکاس سوئيسی، در سال 1355 در سفری پرمخاطره با همکاری شرکت هواپيمایی ایران ایر زیباییهای ایران را ثبت کرد و در سال 2011 پس از گذش